bic care có thanh toán viêm xoang cấp tính,thanh toán mytv,baảo hiêm y tế không thanh toán gì